Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy || Banki online

 Subskrypcja

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  


Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 złotych i jest podzielony na 12.174.400 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1 złoty o numerach od 00000001 do 12174400 oraz 29.797.600 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 złoty o numerach od 12174401 do 41972000. Jej akcjonariuszami mogą być Skarb Państwa, firmy inwestycyjne, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez nią giełdzie. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego akcjonariuszami Giełdy mogą być również inne krajowe i zagraniczne osoby prawne.

Władzami spółki GPW w Warszawie S.A. są:

Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza zwana Radą Giełdy,
Zarząd zwany Zarządem Giełdy.

Walne Zgromadzenie Giełdy jest jej najwyższym organem. Prawo do udziału w nim mają wszyscy akcjonariusze Giełdy. Do jego kompetencji należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie GPW, zatwierdzanie Regulaminu Rady Giełdy, wybór członków Rady Giełdy.

Siedmioosobowa Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy. Do kompetencji Rady Giełdy należy m.in.: uchwalanie Regulaminu Giełdy oraz wszelkich jego zmian, dopuszczanie, zawieszenie i wykluczenie z obrotu giełdowego papierów wartościowych o ile Regulamin Giełdy nie stanowi inaczej.

Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy. Składa się z 3 do 5 osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes wybrany na okres trzech lat przez Walne Zgromadzenie. Do zakresu działania Zarządu Giełdy należy m.in. wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego, zawieszanie notowania papierów wartościowych na warunkach określonych Regulaminem Giełdy.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.:

 • o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie i spółkach);
 • o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie");
 • o nadzorze nad rynkiem kapitałowym ("ustawa o nadzorze").


 • GPW jest podstawowym miejscem gdzie odbywa się obrót papierami wartościowymi. Według polskiego prawa określającego obrót publiczny papierami wartościowymi jest to:

  "zespół urządzeń i środków technicznych, zorganizowany w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i nabycia papierów wartościowych wszyscy uczestnicy rynku papierów wartościowych mają jednakowy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie i przy zachowaniu jednakowych warunków zbywania i nabywania praw."

  W Polsce pierwsza Giełda powstała 12.maja 1817r w Warszawie i była to Giełda Kupiecka. Od 16 kwietnia 1991 r organizowany jest obrót papierami wartościowymi w formie elektronicznej. Dla poprawienia płynności notowanych instrumentów, członkowie giełdy lub inne instytucje finansowe mogą pełnić funkcję animatora rynku, składając (na podstawie odpowiedniej umowy z Giełdą) zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu na własny rachunek. Przedmiotem handlu na Giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe.

  Od 2000r na Giełdzie Papierów Wartościowych działa system notujący Warset. Dzięki temu rozbudowanemu systemowi informatycznemu możliwe jest składanie zleceń i zawieranie transkacji na giełdzie w szybki i skuteczny dla inwestora sposób.  POLECAMY
  Czas na giełdę!
  reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność