Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu|| Banki online || Kursy


Giełda,Pasja,Pieniądze!

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki

Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
AKCJE - są to papiery wartościowe będące wynikiem uczestnictwa akcjonariusza w spółce, przez która zostały one wyemitowane. Stanowią one kapitał zakładowy spółki akcyjnej i dzielą się na akcje o równej wartości nominalnej. Będąc akcjonariuszem spółki posiadamy prawa i obowiązki (art.328-art.367).

       Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane :
 • firmę, siedzibę i adres spółki,
 • oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
 • datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
 • wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
 • wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
 • ograniczenia co do rozporządzania akcją,
 • postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki,
 • podpis zarządu i pieczęć spółki; podpis może być mechanicznie odtwarzany.

Rodzaje akcji
Kodeks spółek handlowych rozróżnia następujące akcje:

 • imienne - związane z określoną osobą fizyczną lub prawną wpisaną w dokumencie akcji. Realizacja praw z akcji imiennych w stosunku do spółki akcyjnej może mieć miejsce tylko przy zgodności wpisu do księgi akcyjnej ( prowadzonej przez zarząd spółki, bank lub w firmie inwestycyjnej), z oznaczeniem osoby uprawnionej i wpisanej w dokumencie akcji. W księdze akcyjnej wpisani są akcjonariusze posiadający akcje imienne - podaje się tam imie , nazwisko , adres ( siedziba), wysokość wpłat na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej

 • na okaziciela - za akcjonariusza uznaje się ich posiadacza, a prawa z akcji przysługują każdemu, kto je posiada. Akcje na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatąprzypadające na nie części kapitału akcyjnego. Akcjonariusz może żadać zmiany akcji na okaziciela na akcje imienne, jeżęli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Wymiany akcji imiennych na akcje na okaziciela nie można jednak dokonać w przypadku akcji nie w pełni opłaconych lub akcji pokrytych wkładem niepieniężnym, aż do momentu zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy sprawozdania za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. • aportowe - obejmowane w zamian za wkłądy niepieniężne - środki rzeczowe. Do dnia zatwierdzenia przez najbliższe WZA sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, powinny pozostać akcjami imiennymi i nie mogą być zbywalne ani też zastawiane. W okresie tym akcje aportowe są zatrzymane przez spółkę na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań co do wniesienia wkładów niepieniężnych. Przedmiotem aportu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy i usług.

 • gotówkowe -w przeciwieństwie do akcji aportowych, akcje gotówkowe pokrywane są w formie wkładu pieniężnego. Powinny być one pokryte, co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej przed rejestracją spółki albo podwyższeniem kapitału. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego na wskazany rachunek spółki ackyjnej

 • nieme - akcjonariuszowi przysługuje przywilej w stosunku do dywidendy, poboru akcji nowej emisji czy udziału w ich podziale w przypadku likwidacji spółki.
 • uprzywilejowane (imienne) - mogą one dawać akcjonariuszowi pewne przywileje dotyczące praw majątkowych jak dywidenda czy w przypadku upadłości likwidacyjnej spółki nożliwość udziału w podziale masy upadłościowej. Natomiast dodatkowym uprzywilejowaniem może być te dotyczące praw niemajątkowych jak większa liczba głosów przypadająca na jedną akcję uprzywilejowaną na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy .


reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność