Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy

 Subskrypcja

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-bookidotacje serwisu


WSKAŹNIKI
1.WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI:

Opisują one kondycje finansową firmy i to jaka jest jej jakość zarządzania. Najpopularniejsze z nich to:

ROA (wskaźnik rentowności aktywów) - jest to stosunek wielkości zysku netto wypracowanego przez jednostkę do wartości zaangażowanego w firmę majątku. Określa rentowność majątku, czyli ukazuje to czy firma efektywnie nim zarządza. Im wyższy poziom tym lepsza sytuacja firmy.

ROA = (zysk netto / aktywa ogółem) x 100%

ROE wskaźnik ten ukazuje wielkość zysku netto (rentowności ) przypadającego na jednostkę zainwetowanego kapitału. Jednym słowem pokazuje stopę zysk z zainwestowanej złotówki.

ROE= zysk netto / kapitał własny x 100%

ROS (Wskaźnik rentowności sprzedaży) określa zdolność firmy do osiągania zysku przez sprzeaż

Rentowność Sprzedaży Netto = zysk netto/ sprzedaż netto x100%2.WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Wskaźniki zadłużenia ogólnego - przedstawiają schemat finansowania majątku spółki. Pozwala on określić w jakim procencie finansowanie odbywa się przez kapitał obcy, czyli informuje jaki udział tego finansowania stanowi zadłużenie , a jaki kapitał włąsny.

przyjmuje się normę dla wskaźnika 0,57 - 0 ,67

Wskaź. ogóln. zadł = zobowiązania ogółem / aktywa ogółem x 100%

wzrost wskaźnika sygnalizuje zwiększający się stopień zadłużenia spółkiWskaźnik zadłużenia kapitału własnego - wyraża stosunek kapitału obcego w spółce do kapitału własnego. Im wyższy wskaźnik tym większy udział kapitału obcego w spółce

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania ogółem / kapitał własny

wskaźnik zadłużenia długoterminowego - przedstawia stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego. Wartość wskaźnika powinna oscylować w okolicach 0,5 - 1,0. Wartości powyżej 1,0 informują, że "dług" w postaci zobowiązań jest wyższy od kapitału własnego.

wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny

3.WSKAŹŃIKI WARTOŚĆI RYNKOWEJ:

Pozwalają one porównać sprawozdania finansowe z wyceną rynkową spółki .

C/WK (P/BV) - wskaźnik ceny rynkowej akcji do wartości księgowej na akcje pokazuje ile razy wartość spółki na rynku jest większa lub też mniejsza od jej wartości księgowej.Pozwala on określić rynkowe oszacowanie majątku spółki

C/WK= cena rynkowa akcji /wartość księgową jednej akcji spółki

Wartość księgowa jest to stosunek kapitału własnego przez ilość akcji . Jeżeli cena rynkowa kształtuje się poniżej wartości księgowej to wtedy określa się akcje jako niedowartościowane. Jeżeli spółka korzysta z kapitału obcego to teoretycznie P/BV jest niższy. Natomiast jeżeli WK nie wiele różni sę od majątku spółki to może świadczyć o angażowaniu kapitału własnego przez co nei korzysta z dzwigni finansowej. Najczęściej przyjmowana rozpiętość dla C/WK wynosi od 0,5 do 3,5.

EPS - informuje o wielkości zysku przypadającego na jedną akcję. Określa on sytuacje spółki na rynku najczęściej obliczany co kwartał na podstawie finansowych raportów kwartalnych.

EPS= zysk netto /ilość wyemitowanych akcji

C/Z (P/E) - wskaźnik ceny akcji w stosunku do bieżących zysków, informuje nas ile razy wartość rynkowa spółki przewyższa wartość wypracowanego zysku w ciagu roku

P/E = cena rynkowa akcji / zysk na 1 akcję

Czynniki wpływające na P/E :

- dynamika zysku na 1 akcję (im wyższa dynamika tym wyższy wskaźnik)
- zmienność zysków na akcję (niska zmienność to wyższe P/E)
- dzwignia finansowa (większa dzwignia tym niższe P/E)
- poziom stóp procentowych
- dywersyfikacja i pozycja rynkowa
- relacje inwestorskie
- P/E dla porównywalnych spółek

reklama| kontakt | banki | Praca|po godzinach|regulamin |prywatność