Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu
MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki                          PRAWO POBORU (PP)

      Prawo poboru - jest prawem pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych akcje co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia które powinno zawierać:

 • Datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,
 • Sumę,o jaki kapitał zakładowy ma być podwyższony,
 • Liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających pp
 • Cenę emisyjną akcji
 • Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom
 • Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuniszczenia należnych wpłat
 • Termin z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania
 • Termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać pp akcji
 • Termin ogłoszenia przydziału akcji
W skrócie:

- podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach pp przez WZA (Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy )

- ustalenie dnia prawa poboru

- otrzymanie na rachunek pp w stosunku do liczby posiadanych akcji

- notowanie pp w wyznaczonym terminie (patrz ogłoszenie)

- zapisy na nowe akcje (zapis podstawowy)

- jeżeli w pierwszym terminie nie wykonali pp zarząd ogłasza drugi termin poboru pozostałych akcji

- jeżeli akcjonariusz nie zapisze się na nową emisję ani nie sprzeda w dniu notowania pp to prawa poboru znikają z rachunków maklerskich

- następuje przydział akcji

- zarejestrowanie podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy

- notowanie nowych akcji jako PDA

- asymilacja starych akcji z nowymi akcjami

      Kursem odniesienia dla kursu otwarcia prawa poboru jest ostatni kurs zamknięcia, a w przypadku jego braku, kurs teoretyczny wyznaczony zgodnie z następującą regułą:

 • Jeżeli ostatni kurs zamknięcia akcji był wyznaczony gdy były one notowane bez prawa poboru kurs odniesienia dla prawa poboru wyliczany jest według wzoru:


 • PP= (a-b)/n/m

  a-ostatni kurs zamknięcia starych akcji

  b- cena emisyjna akcji nowej emisji

  n- liczba akcji z prawem poboru

  m- liczba akcji nowej emisji

  • Jeżeli ostatni kurs zamknięcia akcji był wyznaczony gdy były one notowane z prawem poboru kurs odniesienia dla praw poboru wyliczany jest według wzoru:


  PP=(a-b)/1+n/m

  a a-ostatni kurs zamknięcia starych akcji

  b- cena emisyjna akcji nowej emisji

  n- liczba akcji z prawem poboru

  m- liczba akcji nowej emisji


  reklama| kontakt | banki | Praca|po godzinach|regulamin |prywatność